عمومی

ضمایر موصولی در گرامر انگلیسی

ضمیر موصولی برای اشاره به یک شخص، شی یا چیز خاص در جمله‌ای قبلی استفاده می‌شود و جمله نسبی را درباره آن شخص، شی یا چیز توضیح می‌دهد.

ضمایر موصولی یا Relative Pronouns در زبان انگلیسی عبارتند از who، whom، whose، which، that و where که به‌صورت جداگانه و بررسی شده در این مقاله شامل مباحث زیر می‌باشد:

 

1. who:

Who به‌کار می‌رود تا به شخصی اشاره کند و می‌تواند به‌عنوان فاعل در جمله استفاده شود. 

به‌طور مثال:

– The woman who lives next door is a doctor.

– My sister, who is a teacher, lives in London.

2. whom:

Whom نیز به‌کار می‌رود تا به شخصی اشاره کند، اما به‌عنوان مفعول در جمله استفاده می‌شود.

 به‌طور مثال:

– He is the man whom I met yesterday.

– The person whom she is talking to is her boss.

3. whose:

Whose برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود. 

به‌طور مثال:

– The girl whose bag was stolen reported the incident to the police.

– The house whose roof is damaged needs to be repaired.

4. which:

Which به‌کار می‌رود تا به شیء یا موضوعی اشاره کند. 

به‌طور مثال:

– The book which I’m reading is very interesting.

– The car which he bought is brand new.

5. that:

That برای اشاره به اشیاء و گاهی به اشخاص هم استفاده می‌شود.

 به‌طور مثال:

– The restaurant that we went to last night was very crowded.

– The movie that I watched last week was amazing.

6. where:

Where برای اشاره به مکانی که رویدادی در آن رخ می‌دهد یا مکانی که چیزی در آن قرار دارد، استفاده می‌شود.

 به‌طور مثال:

– This is the park where we used to play as children.

– The house where I grew up is in the countryside.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *