گرامر

کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها

برای بیان تشابه یا برابری صفت بین دو اسم از عبارت as … as به صورت زیر استفاده می شود. مثال:

This LCD is as good as that one.

این نمایشگر به خوبی آن یکی است.

He is as old as I (am).

او به بزرگی من است (هم سن من است).

توجه:

برای بیان تشابه یا برابری صفت بین دو اسم از عبارت as … as به صورت زیر استفاده می شود. مثال:

The new LCD is just as good as the old one.

نمایشگر جدید دقیقا به خوبی مدل قدیمی اش می باشد.

توجه:

 برای بیان تشابه دو چیزی که دقیقا مشابه هم نبوده و فقط تا حدودی شبیه باشند، می توان از almost قبل از as … as استفاده نمود.

مثال:

The new LCD is almost as good as the old one. But it’s a little slower.

نمایشگر جدید تاحدودی به خوبی مدل قدیمی اش می باشد. ولی مقداری کند است.

توجه:

برای بیان عدم تشابه دو اسم از not as … as استفاده می شود. اگر اختلاف دو چیز محدود باشد، از قید quite و اگر اختلاف زیاد باشد، از قید nearly برای تاثیر بیشتر استفاده می گردد.

My new air conditioner is not as noisy as the old one.

سیستم تهویه مطبوع من به پر سر و صدایی مدل قدیمی اش نیست.

The new LCD doesn’t cost quite as much as the old one.

نمایشگر جدید اندکی اختلاف قیمت با نمونه قدیمی اش دارد.

The new LCD doesn’t cost nearly as much as the old one.

نمایشگر جدید اختلاف قیمت زیادی نسبت به نمونه قدیمی اش دارد.

توجه:

گاهی جملات as … as در حالت مخفف به صورت زیر نوشته می شوند.

مثال:

The new LCD doesn’t cost nearly as much as the old one.

نمایشگر جدید تقریباً به اندازه نمایشگر قدیمی قیمت ندارد.

Have you seen my new car? My new car isn’t nearly as nice.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *