سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

نوشته های بلاگ

Better late than never

Better late than never

Meaning : said when you think that it is better for someone or something to be late than never to arrive or to happen .

این ضرب المثل انگلیسی به این معناست که دیر تر انجام دادن کار ها بهتر از این است که هرگز انجام نشود . این ضرب المثل معادل ضرب المثل 《دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن 》 در زبان فارسی است .

e.g :

۱) Dan finally paid me the money he owed me.” “Well, better late than never.”

۲) Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.

۳) We only arrived at the game at halftime but better late than never.

یک دیدگاه بنویسید