اشتباهات رایج

اشتباهات رایج زبان انگلیسی قسمت اول

Take an exam, not give an exam. (Student)
🔴 امتحان دادن

❌ Don’t say: The pupil gave his exam.

✅ Say: The pupil took his exam.
✅ دانش اموز امتحان داد

 

🔵 To be right or wrong, not to have right or wrong.

❌ Don’t say: You’ve right or You’ve wrong.

✅ Say: You’re right or You’re wrong.
✅ حق با شماست، اشتباه می کنی

🔴 To be busy, not to have work.

❌ Don’t say: I have much work this morning.

✅ Say: I’m very busy this morning.
✅ امروز خیلی کار دارم (سرم شلوغه)

🔵 It’s cold, etc., not it has cold, etc.

❌ Don’t say: It has cold this winter.

✅ Say: It’s cold this winter.
✅ زمستانی سرده

🔴 Go for a walk, not make a walk.

❌ Don’t say: We made a walk along the river.

✅ Say: We went for a walk along the river.
✅ در امتداد رودخانه قدم زدیم (پیاده روی کردیم)

🔵 Go for a ride on a bicycle, etc., not go for a walk on a bicycle, etc.
🔵 دوچرخه سواری کردن

❌ Don’t say: We went for a walk on our bicycles.

✅ Say: We went for a ride on our bicycles.

🔵 Mount or get on a horse, etc. not ride a horse, etc.
🔵 سوار اسب شدن

❌ Don’t say: Peter rode his horse and went home.

✅ Say: Peter got on his horse and rode home.
✅ پیتر سوار اسب شد و به سمت خانه راند

🔵 Dismount or get off a horse, etc., not come down from a horse, etc.
🔵 پیاده شدن از اسب

❌ Don’t say: They came down from their horses.

✅ Say: They got off their horses.
✅ از اسب هایشان پیاده شدند

🔴 Go on foot, not go with the feet
🔴 با پای پیاده رفتن

❌ Don’t say: Should we go there with the feet?

✅ Say: Should we go there on foot?
ایا با پای پیاده باید انجا بروم

🔵 Take or have a shower, not make a shower.
🔵 دوش گرفتن

❌ Don’t say: I make a shower every morning.

✅ Say: I take a shower every morning. Or:
✅ I have a shower every morning.
✅ هر صبح دوش می گیرم

🔴 Ask a question, not make a question.
🔴 سوال کردن

❌ Don’t say: Peter made me several questions.

✅ Say: Peter asked me several questions.
✅ پیتر از من چندین سوال پرسید

🔵 Take an hour, not need an hour, etc.
🔵 طول کشیدن

❌ Don’t say: I’ll need an hour to do that.

✅ Say: It’ll take me an hour to do that.
✅ انجامش یک ساعت طول می کشد

🔴 Give a discount, not make a discount.
🔴 تخفیف دادن

❌ Don’t say: He made me a small discount.

✅ Say: He gave me a small discount.
✅ تخفیف کمی بهم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *