سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

نوشته های بلاگ

Dog eat dog

Dog eat dog

Meaning : used to describe a situation in which people will do anything to be successful , even if what they do harms other people .

ruthlessly competitive , marked by ruthless self-interest

اگر بخواهیم اصطلاح dog eat dog را به صورت لغوی معنی کنیم ، به معنای خورده شدن سگ توسط سگ است . این اصطلاح اشاره به رحم نکردن به هم جنس‌های خود و خوردن آن‌ها دارد . ولی وقتی که این اصطلاح به دنیا نسبت داده می‌شود به بی رحمی انسان‌ها به یکدیگر اشاره دارد .

e.g :

۱) It’s a dog-eat-dog world out there .

۲) The debate at times denegrated into a dog-eat-dog argument .

یک دیدگاه بنویسید