سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

باربد از گیلان در ترم ششم

باربد از گیلان در ترم ششم به طور کامل میتواند بخواند و بنویسد . با این فیلم معلم تلفظ کلمات را یک به یک می‌تواند بررسی کند و در صورت اشتباه به زبان آموز تذکر دهد و تمرین بیشتری انجام داده میشود .