گرامر

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در زبان انگلیسی، اسامی (نام‌ها) به دو دسته قابل شمارش و غیرقابل شمارش تقسیم می‌شوند. اسم‌های قابل شمارش آن دسته از اسامی هستند که می‌توان آن‌ها را به شمارنده‌ی جمع گرفت، مثل: books (کتاب‌ها)، dogs (سگ‌ها)، tables (میزها). برخی از اسم‌های قابل شمارش می‌توانند به تکی نیز استفاده شوند، مثل: a book (یک کتاب)، a dog (یک سگ)، a table (یک میز).

 

اما اسم‌های غیرقابل شمارش آن دسته از اسامی هستند که قابل شمارش نیستند و به صورت جمع استفاده نمی‌شوند، بلکه به صورت کلی یا جزئی تلقی می‌شوند، مثل: water (آب)، sugar (شکر)، information (اطلاعات). نمی‌توان آن‌ها را با شمارنده‌ی جمع بیان کرد، بلکه از کلمه‌هایی مانند some (بعضی) یا any (هر‌گونه) برای توصیف آن‌ها استفاده می‌شود.

مثال:

two glasses of water

دو لیوان آب

two kilos of rice

دو کیلو برنج

three pieces of bread

سه تکه نان

برخی از اسامی غیر قابل شمارش عبارتند از:

abstract ideas: (مفاهیم انتزاعی)

health, advice, help, luck, fun

sports and activities: (ورزش ها)

tennis, swimming, golf, basketball

illnesses: (بیماریها)

cancer, AIDS, diabetes, dengue

natural events: (رخدادهای طبیعی)

rain, snow, wind, light, darkness

academic subjects: (موضوعات درسی)

English, Chemistry, Art, Mathematics

foods:

rice, milk, sugar, fat

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارش، به صورت مفرد در جملات به کار می رود.

مثال:

– Fat isn’t good for you.

چربی برای شما خوب نیست.

– Mathematics is my favorite subject.

ریاضیات موضوع مورد علاقه من است.

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود، استفاده نمود

 مانند: the water

توجه: some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت به کار می رود. 

مثال:

– I’ve got some oranges.

من مقداری پرتقال دارم.

– I’ve got some water.

من مقداری آب دارم.

توجه: از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت به کار می رود، در جملات منفی و سوالی از any بجای آن استفاده می شود. 

– I haven’t got any apples.

من هیچ سیبی ندارم.

– Have you got any bread?

آیا هیچ نانی داری؟ ( نان داری؟)

توجه: many, a few, few فقط برای اسامی شمارشی و کلمات much, a little, little فقط برای اسامی غیر قابل شمارشی به کار می روند.

کاربرد much, many, a lot of:

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی به کار می رود.

مثال:

– How much water is there?

– There isn’t much water.

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی به کار می رود.

– How many oranges are there?

– There aren’t many orange .

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار می رود. 

– There are a lot of oranges.

– There is a lot of water.